Z końcem sierpnia 2023 r. użytkownik wieczysty będzie miał roszczenie o wykupienie nieruchomości na własność – trzeba się spieszyć, jest na to tylko 12 miesięcy.

O tym, że lepiej być właścicielem niż użytkownikiem wieczystym nie trzeba nikogo przekonywać. Właściciel nie boryka się z takimi ograniczeniami, jak z góry określony cel na jaki może być wykorzystywana nieruchomość, nie ponosi opłat rocznych i nie musi obawiać ich podwyżek, nie musi też np. prosić nikogo o zgodę na podział nieruchomości.

Od 31 sierpnia 2023 r. dzięki nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego np. na cele usługowe, przemysłowe, czy magazynowe, będzie miał roszczenie o wykupienie nieruchomości na własność. Właściciel (tj. Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego) będzie musiał się zgodzić na wykup, ale nie zawsze. Z możliwości wykupienia na własność nie będzie mógł skorzystać m.in. użytkownik wieczysty niezabudowanej nieruchomości lub nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r.

Cena nieruchomości uzależniona jest od dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej i wartości nieruchomości, a także od tego, kto jest właścicielem i czy będzie płacona jednorazowo, czy na raty:

·   w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa cenę nieruchomości ustala się:

-  w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości gruntu określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży,

-  w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości gruntu określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;

·   w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości gruntu określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość gruntu określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Nowelizacja przewiduje, że szczegółowe sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych zostaną określone w uchwałach rad gmin lub miast, które powinny być podjęte do końca 2023 r.

Możliwość zażądania wykupu nieruchomości na własność może zainteresować w szczególności użytkowników wieczystych, na których umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nakłada ograniczenia w możliwości jej zagospodarowania. Wykup pozwoli uniknąć długotrwałej procedury zmiany celu użytkowania wieczystego.