Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą GPLF Maciej Górski & Partners Law Firm zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach kancelarii jest GPLF Maciej Górski & Partners Law Firm (dalej:Administrator, ADO lub GPLF) ul. Mokotowska 57/4 (00-547) Warszawa.
GPLFto kancelaria prawna, która powstała w celu świadczenia kompleksowej obsługi prawnej.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@gplf.pllub pisemnie na adres Administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane kontrahentów, w tym ich pracowników i współpracowników, dane klientów, w tym ich pracowników i współpracowników oraz dane osób trzecich, których dane Administrator uzyskał od klienta.

Z uwagi na profil działalności Administratora dane osobowe muszą pozostać poufne i są objęte tajemnicą zawodową. W związku z powyższym Administrator zwolniony jest z obowiązku przekazania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych wobec osób, których dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób – jest zgodne z art. 14 ust. 5 lit d RODO.

Cel przetwarzania i podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem

Art. 6ust. 1 lit. b RODO dot. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z GPLF w imieniu klienta lub będących reprezentantem klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową oraz przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem

Art. 6 ust. 1 lit.b RODO dot. kontrahentów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z GPLF w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów.

Art.6 ust. 1 lit. c RODO Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawę o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie w związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art.6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody również przez aktywne działanie.

Zarządzanie zasobami ludzki – pracownikami i współpracownikami

W przypadku pracowników oraz f RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
W przypadku współpracownikówart. 6 ust. 1 lit b i f RODO.
Zgodnie zobowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowywane są przez 10 lat.
W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy.

Prowadzenie rekrutacji

W przypadku kandydatów na pracowników art. 6 ust. 1 lit.a i c RODO
W przypadku kandydatów na współpracowników art. 6 ust. 1 lit.a i b RODO
Dane w tym celu będą przetwarza do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do roku czasu.

Prowadzenie fanpage GPLF na portalu społecznościowym Facebook

Art. 6 ust.1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook.
W zależności od celu przetwarzania danych, dane przetwarzane są co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Korzystanie z usług prawnych jest w pełni dobrowolne, a tym samym podanie danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

 Dane osobowe w związku z profilem działalności GPLF w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:••

• dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
• podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
• podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe,
• Urzędowi Skarbowemu,
• Policji, prokuraturze, sądom i innym organom oraz urzędom,
• podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe,
• innym podmiot świadczącym usługi prawne, w tym adwokatom i radcom prawnym;
• bankom i operatorom płatności,
• Rzecznikom Dyscyplinarnym działającym przy izbie adwokackiej oraz izbie radców prawnych.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu dodanych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO. Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Z uwagi na to, że Administrator korzystamy z usług dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego wybrane kategorie danych osobowych mogą być przekazywane w wyjątkowych sytuacjach poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną określoną w rozdziale V RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul przyjęte przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka. Dane również nie będą wykorzystywane do profilowania.

kontakt

Kamienica Rodryga Mroczkowskiego
ul. Mokotowska 57 lok. 4, piętro 3
00-542 Warszawa

Telefon: (+48) 22 299 78 98
E-mail: kontakt@gplf.pl