POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kancelaria GPLF przykłada szczególną wagę do ochrony poufności i prywatności przetwarzanych danych osobowych. Poniższa Polityka Prywatności mana celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Maciej Górski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GPLF Maciej Górski & Partners Law Firm (dalej: Administrator lub GPLF) ul. Mokotowska 57/4 (00-547) Warszawa. 

Z uwagi na profil działalności Administratora dane osobowe muszą pozostać poufne i są objęte tajemnicą zawodową. W związku z powyższym Administrator zwolniony jest z obowiązku przekazania klauzuli informacyjnej w sytuacjach, gdzie występuje jako podmiot świadczący usługi prawne w zakresie przetwarzania danych osób, które to dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób (art. 14 ust. 5 lit d RODO).

Pozyskanie danych i cel

Cel / proces przetwarzania

Proces przetwarzania danych osobowych związany z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy lub jej realizacji. 

W procesie mogą być przetwarzane dane stron umowy jak i przedstawicieli klientów oraz osób dedykowanych do wykonania zawartych umów.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku osób, które są lub mają być stroną umowy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku osób, które nie są stroną umowy, ale zostały wskazane z ramienia takiej strony do jej reprezentacji jak i realizacji umowy.

Czas  przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez okres 10 lat zgodnie z przepisami Prawa o Adwokaturze.

Cel / proces przetwarzania

Wykorzystanie plików cookies oraz przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej (ruch na stronie) lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony. Więcej informacji w naszej Polityce plików cookies

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na naszą stronę internetową, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających naszą stronę internetową, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej. Dane te zbierane są automatycznie. W celu uzyskania informacji na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies.

Czas  przetwarzania

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Cel / proces przetwarzania

Prowadzenie fanpage GPLF na portalu społecznościowym Facebook.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Czas  przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymiany korespondencji, prowadzenia działań marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Cel / proces przetwarzania

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami wytoczonymi przeciwko GPLF.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw.

Czas  przetwarzania

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (art. 117 – 125 Kodeksu Cywilnego) lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Cel / proces przetwarzania

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora:
• wynikających z przepisów podatkowych, w tym archiwizowanie dokumentów;
• wynikających z przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nałożonego przez przepisy prawa.

Czas  przetwarzania

Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa:
• w obszarze dokumentów księgowych co do zasady przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie w związku z wystawionym dokumentem księgowym;
• w obszarze AML przez okres 5 lat, licząc od zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) może zażądać od nas ich przechowywania przez kolejny okres jaki uzna za konieczny.

Cel / proces przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdzie celem jest udział w rekrutacji i dążenie do zawarcia umowy o pracę lub współpracę (B2B i inne umowy cywilnoprawne);

Art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie w jakim podanie danych dla celów związanych z dążeniem do zawarcia umowy o pracę jest wymagane przepisami prawa pracy;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
-  w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane dobrowolnie podane przez kandydata w szerszym zakresie niż wymagany przez przepisy prawa w tym Kodeksu pracy;
- w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, o ile taka zgoda została wyrażona;

Art. 9 ust. 2 lit a RODO dane dobrowolnie podane przez kandydata w zakresie szerszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu pracy, a dotyczące stanu zdrowia;

Art. 9 ust. 2 lit b RODO w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia w związku z koniecznością skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku przy umowach o pracę;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, który stanowi ustalenie i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.

Czas  przetwarzania

Dane osobowe w zależności od celu będą przechowywane:
• do czasu zakończenia rekrutacji;
• w przypadku gdy kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku czasu lub do czasu wycofania zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych;
• dane będą przechowywane również do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody, w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Cel  / proces przetwarzania

Przetwarzanie danych pracowników i współpracowników.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub umowy współpracy;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków względem ZUS, US czy NFZ, obowiązków z zakresu BHP oraz rozliczanie wszelkich należności, archiwizowanie akt osobowych;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim Administrator otrzymuje dane przekraczające;

Art. 22¹ Kodeksu pracy dobrowolnie od pracownika;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako:- monitoring poczty służbowej- ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Czas  przetwarzania

Dane pracowników będą przechowywane:
• przez okres 10 lat od ustania/rozwiązania stosunku pracy.
• dane będą również przechowywane do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.Dane współpracowników:
• będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisów w zakresie dokumentów księgowych).
• dane będą również przechowywane do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa przysługujące w tym zakresie

W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować się na adres e-mail kontakt@gplf.pl lub pisemnie na adres Administratora.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia w zależności od sytuacji przewidzianych przepisami RODO (art. 12-22 RODO):

• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Nadto, w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną ich sytuacją (art. 21 RODO).

Podanie danych osobowych jest:
• w przypadku klientów, pracowników oraz współpracowników warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji;
• w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podanie danych jest wymogiem ustawowym;
• w przypadku, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub prawnie uzasadniony interes administratora podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli są Państwo reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub osobą wyznaczoną do realizacji umowy przez Kontrahenta, z którym Kancelaria GPLF zawarła umowę, Państwa dane kontaktowe i identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail zostały uzyskane od tego Kontrahenta.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych (podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe) mogą być organizacje wspierające Administratora w ramach prowadzonej działalności w szczególności: banki, podmioty zewnętrzne zapewniającym wsparcie z zakresu IT, rekrutacji, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy. Nadto odbiorcami mogą być na podstawie przepisów prawa organy państwowe, Urząd Skarbowy, policja, prokuratura, sądy, odpowiednie urzędy, jak również Rzecznik Dyscyplinarny działający przy izbie adwokackiej oraz izbie radców prawnych.

Pozostałe informacje

Administrator nie podejmuje w stosunku do osób, których dane dotyczą jakichkolwiek decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

kontakt

Kamienica Rodryga Mroczkowskiego
ul. Mokotowska 57 lok. 4, piętro 3
00-542 Warszawa

Telefon: (+48) 22 299 78 98
E-mail: kontakt@gplf.pl