Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, dalej jako: „Prawo budowlane”) szczegółowo określają procedurę pozyskiwania pozwolenia na budowę. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę jest projekt budowlany, którego elementy określa art. 34 przywołanej wyżej ustawy. Udzielając pozwolenia na budowę, organ w treści decyzji, zatwierdza przedłożony przez inwestora projekt budowlany, w związku z czym projekt budowlany stanowi integralną część wydanej decyzji.

W ślad za dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, dalej jako: „Ustawa”) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Mając na uwadze powyższe, decyzja o pozwoleniu na budowę, która bez wątpienia jest aktem administracyjnym, podlega udostępnieniu w trybie Ustawy.

Problematyczna w doktrynie i orzecznictwie pozostaje kwestia udostępniania

W trybie dostępu do informacji publicznej, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, projektu budowlanego. W judykaturze przeważa stanowisko, że projekt budowlany stanowiący integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego, stanowi informację publiczną. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny „Projekt architektoniczno-budowlany stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to zatem akt administracyjny, a art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej wprost wskazuje, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Należy zaznaczyć, że orzecznictwo stwierdzające, iż projekt architektoniczno-budowlany stanowiący element decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi informację publiczną, uznawane jest za ugruntowane”[1].

Pomimo wskazanego powyżej i trzeba podkreślić, że dominującego stanowiska sądów administracyjnych, obserwuje się również odmienną linię orzeczniczą zgodnie, z którą udostępnienie projektu budowlanego lub jego części, w trybie informacji publicznej może prowadzić do naruszenia prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy. W ślad bowiem za dyspozycją art. 5 ust. 2 Ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku „nie można generalnie wykluczyć, iż w konkretnym stanie faktycznym pewne części projektu budowlanego nie będą podlegały udostępnieniu ze względu na prywatność osób fizycznych”[2]. Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, zgodnie, z którym „Udostępnienie dokumentacji projektowo-budowlanej prywatnego budynku mieszkalnego naruszałoby - w ocenie sądu - prywatność zamieszkującej go osoby. Udostępnienie projektów budowlanych osobie postronnej byłoby ingerencją w sferę prywatności inwestora. Poznanie szczegółów projektu budowlanego konkretnego inwestora będącego osobą fizyczną przez osobę trzecią mogłoby godzić w bezpieczeństwo tegoż inwestora — właściciela budynku, ze względu na możliwość wykorzystania tych informacji w innych celach niż jemu przyświecających. Ponadto szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane, zawarte w projekcie budowlanym dotyczącym obiektu stanowiącego własność osób fizycznych (np. rozkład pomieszczeń w budynku), stanowią uprawnienia przysługujące jedynie inwestorowi i są opracowywane według jego zamysłów, koncepcji oraz możliwości finansowych i ze względu na prywatność osoby fizycznej podlegają ochronie. Niewątpliwie inwestor w razie udostępnienia jego projektu budowlanego osobom trzecim, mógłby odczuwać dyskomfort wynikający z poczucia utraty intymności”[3].

Pomimo przedstawionego powyżej stanowiska niektórych sądów administracyjnych, należy mieć na uwadze, że przeważająca linia orzecznicza zakłada, że projekt budowlany jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę, w związku z czym jest integralną częścią tej decyzji. Mając na względzie powyższe, skoro decyzja administracyjna jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu, to również zatwierdzony przez nią projekt budowlany winien podlegać udostępnieniu na zasadach i w trybie Ustawy.

W związku z powyższym, organy powinny udostępniać zarówno treść decyzji o pozwoleniu na budowę jak i projekt budowlany w trybie dostępu do informacji publicznej.

[1] Wyrok NSA z 12.04.2017 r., I OSK 1856/15, LEX nr 2316094.

[2] Wyrok WSA w Gdańsku z 24.04.2019 r., II SAB/Gd 7/19, LEX nr 2654232.

[3] Wyrok WSA w Łodzi z 16.02.2018 r., II SA/Łd 973/17, LEX nr 2446952.