Realizacje inwestycji budowlanych często napotykały niezasadne opóźnienia związane z brakiem możliwości przeniesienia zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdu. Nabywca nieruchomości przygotowanej inwestycyjnie nie miał możliwości przeniesienia decyzji o lokalizacji zjazdu, co często utrudniało zapewnienie inwestycji obsługi komunikacyjnej nieruchomości.

Dlaczego to istotne?

Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi publicznej należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację i przebudowę zjazdu[1]. Zezwolenie lokalizacyjne jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy zjazdu, gdyż następnie konieczne jest m.in. uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Co więcej, zezwolenie dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia, jeśli są wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Problem w tym, że uprawnień z decyzji administracyjnych nie można przenosić na innego adresata, za wyjątkiem decyzji, co do których ustawy wyraźnie taką możliwość przewidują (np. pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy). W praktyce oznacza to, że w przypadku zbywania nieruchomości przygotowanej do realizacji inwestycji, kłopotliwa była realizacja zjazdu, do którego została wydane zezwolenie na dotychczasowego właściciela.

Nowy właściciel nie miał do tej pory możliwości przeniesienia decyzji lokalizacyjnej, ani wystąpienia o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu. Ponadto, zarządcy drogi wstrzymywali się z wydaniem nowych decyzji lokalizacyjnych (na rzecz nowego właściciela) ze względu na istniejące w obrocie prawnym zezwolenie, lub proponowali „przeniesienie zezwolenia” w trybie zmiany decyzji[2].

W celu uniknięcia takich praktyk, wątpliwości i ewentualnych opóźnień, inwestorzy często zlecali realizację zjazdu wynikającego z ww. decyzji dotychczasowym adresatom. Często taka praktyka nie spotykała się jednak ze zrozumieniem sprzedającego nieruchomość.

Jaki jest tryb przeniesienia zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu?

Procedura przeniesienia zezwolenia na lokalizację zjazdu jest zbliżona do procedury przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy. Organ właściwy do wydania zezwolenia, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. Ponadto, do przeniesienia zezwolenia konieczna jest zgoda dotychczasowego adresata decyzji.

Przeniesienie razem z decyzją o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego

Z dniem przeniesienia zezwolenia, nowy adresat zezwolenia wstępuje także w prawa i obowiązki dotychczasowego adresata wynikające z decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego z art. 40 ust. 1 u.d.p. Zezwolenie z art. 40 ust. 1 nie podlega zatem przeniesieniu w odrębnej procedurze, a przeniesienie zezwolenia pozwala w praktyce nowemu adresatowi także na kontynuowanie robót, jeżeli już są prowadzone.

Od kiedy obowiązuje nowa procedura?

Procedura przeniesienia zezwolenia na lokalizację zjazdu została wprowadzona przy okazji ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw[3]. Zmiana weszła w życie od 29 czerwca 2022 r.

Podsumowanie

Dodanie procedur umożliwiających przeniesienie decyzji wydawanych na podstawie art. 29, art. 39 i art. 40 ustawy o drogach publicznych może istotnie usprawnić proces inwestycyjny, pozwalając zwłaszcza nabywcom nieruchomości na szybkie przeniesienie zezwoleń potrzebnych do budowy zjazdu. Tryb przeniesienia decyzji jest zbliżony do trybu przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

[1] Art. 29 ust. 1 u.d.p.

[2] Art. 155 k.p.a. Wykorzystanie tego trybu do zmiany adresata decyzji administracyjnej było wielokrotnie podważane przez sądy administracyjne i doktrynę.

[3] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1261).