W przygotowywanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, przewidziana jest zmiana mogąca wyłączyć część gruntów rolnych spod rygorystycznych ograniczeń w obrocie.

W aktualnie obowiązującym brzmieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („u.k.u.r.”), przepisy u.k.u.r. nie mają zastosowania do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszą niż 0,3 ha. Brana jest więc pod uwagę powierzchnia nieruchomości rolnej, bez względu na to, jaką część tej powierzchni faktycznie zajmują użytki rolne. Na gruncie obowiązujących przepisów prezentowane są poglądy, że nawet jeśli tylko część nieruchomości zajmują użytki rolne, cała nieruchomość może być kwalifikowana jako rolna, co oznacza, że jest objęta ograniczeniami wynikającymi z u.k.u.r. Planowana zmiana przewiduje natomiast, żeby przepisy u.k.u.r. nie będą dotyczyć nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha (zamiast jak obecnie do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha, bez względu na powierzchnię użytków rolnych).

Planowany kierunek zmian należy ocenić pozytywnie. Wciąż jednak najbardziej bolesne dla inwestorów ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi mają obowiązywać bez większych zmian. Projekt nowelizacji jest na etapie konsultacji publicznych.